Accueil » Algemene verhuurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden

Artikel I: Betaling en facturatie van het verhuren

– Betalingstermijn en modaliteiten: Behalve voor het verhuren van zeer korte duur (weekend of festiviteiten), gebeurt elke betaling binnen de 30 kalenderdagen volgend op de facturatiedatum, behalve voorafgaande overeenkomst tussen beide partijen. Een willekeurige betalingsachterstand veroorzaakt de systematische terugtrek van het verhuurde materieel en dit zonder waarschuwing van onze kant en op exclusieve kosten van de contractant.

Voor de verhuur tijdens weekends en of festiviteiten, gebeurt de betaling 100% voor de aanvang van de verhuur.
Behalve voor de stroomgroepen en de hefvorken, zal de facturatie altijd worden opgesteld voor minstens 28 kalenderdagen, zelfs wanneer de verhuur minder dan 28 kalenderdagen bedraagt. De duur van de verhuur periode wordt duidelijk gestipuleerd door de contractant voor het in huur nemen van het bepaalde materieel. De contractant verbindt zich tegelijkertijd om op de overeengekomen datum in artikel 1, alle verschuldigde bedragen aan LOCASIX te betalen, en dat voor de ganse verhuur tussen LOCASIX en de contractant vóór het in huur nemen van het materieel, en dit, zonder enige uitzondering.

– Betalingsachterstand: In geval van betalingsachterstand op de contractuele termijn, zal er door de klant een conventioneel achterstallige intrest gemoeten worden, bepaald per dagelijkse intrest van 0,033%. Evenwel zal deze intrest opwaarts of neerwaarts herzien worden op basis van de schaal van het consumptie prijsindexcijfer, waar de verwijzingsindex die van de in huur name is.

-Afwezigheid van betaling; bij niet-betaling van een rekening tegen zijn vervaldatum, zal deze van rechtswege en zonder in gebreke stelling vermeerderd worden met 20% intrest berekend op het totale netto bedrag van de factuur, elke aangevangen maand wordt verondersteld volledig te zijn.
Bovendien, in geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldatum zullen wij deze van rechtswege en zonder in gebreke stelling vermeerderen met een forfaitair bedrag gelijk aan 20% van het bedrag van de factuur met een minimum van 50 € penaliteit. In geval van niet-uitvoering van Locasix kan de co contractant een gelijkwaardige vergoeding eisen.

– Verkoop: in geval van verkoop, gebeurt de betaling contant behalve voorafgaande overeenkomst tussen beide partijen. De verkoper reserveert zich het eigendom van de bestelde goederen tot wanneer de klant zich van zijn verplichtingen gekweten heeft.

– Bijzondere voorwaarden van de prijsoffertes: Alle prijzen van de offerte zijn zonder BTW.
De offerte is geldig voor een periode van 30 kalenderdagen.

– Uitzondering door overmacht: In elke hierboven overwogen veronderstelling, zal de bepaalde penaliteit niet van toepassing zijn in geval van overmacht.

Artikel II: Storting van garantie

Een door LOCASIX bepaalde garantie, wordt door de contractant betaald vóór het in huur nemen van het materieel .

Artikel III: In gebreke stelling

De niet-naleving van de contractuele clausules hierboven zal van rechtswege en zonder in gebreke stelling de ontbinding van het verhuurcontract tot gevolg hebben

Artikel IV: Verantwoordelijkheden – Verzekeringen

Aangezien de huurder de enige verantwoordelijke is voor de teruggave in perfecte staat van het gehuurde materieel volgens de effecten van huidig contract, behoort het aan hem, om deze verantwoordelijkheid te dekken, en een verzekeringscontract af te sluiten bij een ernstige

verzekeringsmaatschappij, die hem in alle omstandigheden, zowel op de weg zal verzekeren als op particulier of openbaar terrein.
Bij gebrek aan verzekeringscontract, zal de huurder zich verantwoordelijk stellen betreffende
de veroorzaakte schade aan derden, en alle schade aan het gehuurde materieel tijdens de periode van verhuur. De klant betaalt contant alle schade en dit zonder enige uitzondering. Hij wordt, bovendien, verantwoordelijk gehouden voor elk ongeval op openbare, particuliere weg of werf. Het is aan de klant en aan hem alléén, een verzekering aan te gaan die hem in alle omstandigheden dekt: diefstal, brand, overstroming of in om het even welk ander risico voor een waarde gelijk aan deze dat op het verhuur contract wordt vermeld.

Artikel V: Openbaar domein

Elke toelating voor gebruik op openbaar domein moet door de huurder gevraagd worden. Elke retributie, belasting of ander bedrag van welke natuur ook dat hetzij die voor het gebruik in openbaar domein zou kunnen geëist worden of eenvoudig voor de bezetting door het gehuurde toestel van openbaar domein, wordt gemoeten door de huurder, met volledige kwijting aan LOCASIX.

Article VI : Livraison

– De leveringstermijnen zijn uitsluitend indicatief bepaald en zonder enige garantie. Geen enkele leveringsachterstand kan LOCASIX tot enkele schadevergoeding verplichten welke het ook zij, behalve tegengestelde bepaling uitdrukkelijk overeengekomen op het moment van de ondertekening van het verhuur of verkoop contract.

– Wat de prijsoffertes betreft, is de levertermijn overeen te komen tussen partijen volgens de beschikbaarheid van het eventueel bestelde materieel.

– Leveringsachterstand: In geval van leveringsachterstand op de contractuele termijn van de prestatie of bestelde goed, zal door LOCASIX dezelfde dagelijkse intrest op het netto bedrag van de bestelling gemoeten worden. Bovendien bij gebreke, op de contractuele betalingstermijn van de prestatie of van het bestelde goed, alsook bij niet aannemen van de levering, zal er een vergoeding gemoeten worden gelijk aan 12% berekend op de netto totale prijs.

Artikel VII: Verhuurvoorwaarden

– De staat van het materieel: Een leveringsbon in dubbel exemplaar, of een verhuur contract die de staat van het materieel bepaald vóór zijn inzet tot verhuur wordt aan de contractant of een gevolmachtigde overhandigd en door hem ondertekend. Dit document opgesteld door LOCASIX en zijn klant, vermeldt in duidelijke termen alle eventuele gebreken van het materieel vóór zijn gebruik name in verhuur. Bij gebrek aan dit document, wordt de staat van het verhuurde materieel door de contractant als perfect beschouwd.

– Plaats van gebruik van het gehuurde voorwerp: De huurder die zelf het gehuurde voorwerp vervoert, zal aan LOCASIX het adres geven waar het voorwerp zich zal bevinden. De huurder is altijd verplicht LOCASIX van elke verhuizing van een gehuurd voorwerp te verwittigen, door het nieuwe adres aan te geven.

– Foto’ s: Alle foto’ s op alle dragers worden als voorbeeld gegeven in zijn niet- contractueel.

– Gebruik van gehuurde voorwerpen:

– Het vastzetten: Elke WC cabine, container en woonwagen moeten verplicht aan de bodem vastgemaakt worden door de klant teneinde aan de windkrachten te weerstaan om uw aansprakelijkheid te voorkomen betreffende de aftakeling van het materiaal.

– Vervoer van gehuurde voorwerpen: Wie rijdt met een sanitaire aanhangwoonwagen mag de 25 Km/u niet overschrijden. Bovendien zal hij zich van een goed functionerende verlichting en signalisatie staaf moeten voorzien.

Wie rijdt met een LOCASIX aanhangwagen met 1 of 2 chemische WC cabines (totaal lastgewicht lager dan 750 Kg), moet verplicht over een trekkend voertuig beschikken dat verzekerd is en voldoet aan de voorwaarden voor het trekken van zo’ n aanhangwagen.

Ieder die een van de LOCASIX aanhangwagens met 3 chemische WC’s trekt moet over een rijbewijs B+E, evenals over een toegelaten voertuig beschikken om deze te trekken.
Het is verboden een aanhangwagen LOCASIX met 1 of 2 chemische WC’s te trekken bij wind van meer dan 50 Km/u; het is verboden een aanhangwagen LOCASIX met 3 chemische WC’s te trekken bij wind van meer dan 70 Km/u.

Artikel VIII: Speciale voorwaarden voor verhuur van stroomstroomgroepen en hefmaterieel

– Dagelijks onderhoud: Al wat betreft de brandstof, het olie peil, het water peil, enz…zal ten laste van de huurder zijn.

– Periodiek onderhoud: Al wat betreft de filters, olies, enz… zal ten laste van LOCASIX zijn.

– Verzekering (machinebreuk, diefstal, brand, waterschade, enz):

  • ofwel aangegaan door de huurder bij een verzekeringsmaatschappij van zijn keus.
  • ofwel aangegaan door LOCASIX aan de volgende voorwaarden:

1) Een premie gelijk aan 8% van de huurprijs

2) Een vrijstelling van 500,00 € per eventueel sinister, behalve in geval van diefstal, zal de vrijstelling 20% van de waarde van de machine bedragen. Behalve in geval van ernstige fout, bedrog of kwaadwilligheid, zal de Maatschappij verzaken aan het beroep dat zij het recht zou hebben om tegen van huurder uit te oefenen. Gelieve in uw bestelling, ons de gekozen formule van verzekering te bevestigen.

Artikel IX: Teruggave van het materieel

Na afloop van het eventueel verlengde verhuurcontract, is de klant huurder verplicht om het materieel in goede staat, rekening houdend met de normale slijtage inherent aan van duur van het gebruik, en met volle brandstoftank terug te geven. Bij gebrek, zullen de reparatie prestaties en het aanvullen van de brandstof aan de klant huurder gefactureerd worden. Het materieel zal, behalve tegengestelde overeenkomst door partijen in het depot van LOCASIX teruggebracht worden.

Een tegenstrijdige staat die de toestand van het materieel vaststelt, kan bij het beschikbaar stellen van bovenvermeld materieel opgesteld worden.

Bij de levering van het materieel in afwezigheid van de huurder, moet laatstgenoemde aan LOCASIX schriftelijk melding doen over zijn voorbehoud betreffende eventuele duidelijke fouten en/of non conformiteit aan de bestelling vóór 8 kalenderdagen. Zo niet wordt het materieel in perfecte staat van werking geacht, conform aan de verwachtingen van de huurder.

Wanneer LOCASIX zelf zijn verhuurde materieel terugkrijgt, moet dit in perfect identieke staat zijn als de tegenstrijdige staat opgesteld bij aanvang van de materieel verhuur. Nochtans, als geen enkele tegenstrijdige staat bij de aanvang van het verhuurcontract werd opgemaakt, wordt het gehuurde materiaal in perfecte staat geacht. De volledige lijst van het gehuurde materieel bevindt zich in het contract. Bij gebrek zullen alle kosten en reparaties die voor bovengenoemd materieel zullen nodig zijn, volledig ten laste van de huurder zijn en hem gefactureerd worden.

In het geval dat het materieel opeenvolgende afstelling beurten moet ondergaan ten gevolge van schade toe te schrijven aan de huurder, zal LOCASIX ze eveneens aan de huurder factureren.Er zal geen enkele uitzondering gemaakt worden wat de goede staat van het gehuurde materieel betreft dat door de huurder moet onderhouden worden zoals een goede huisvader tijdens het hele contract van verhuur.
Bovendien zal het niet teruggegeven materieel dat niet gestolen of verloren verklaard is, aan de huurder op basis van nieuwwaarde gefactureerd worden na afloop van de verhuur termijn.

Artikel X: Einde en ontbinding van het verhuur contract

Locasix behoudt het recht om ten allen tijd, zonder voorafgaande kennisgeving, het huidige contract te ontbinden, als ongunstige inlichtingen over solvabiliteit van de contractant of van de koper, of in geval overtreding van een van deze artikelen hem bereiken. LOCASIX zal zijn beslissing niet moeten rechtvaardigen. In geval van ontbinding van het contract door LOCASIX, verbindt de huurder zich ertoe om het materieel onmiddellijk terug te geven, door LOCASIX toe te staan om het weg te halen daar waar het zich bevindt.

Ter herinnering, de niet-naleving van de contractuele clausules hierboven zullen van rechtswege en zonder aanmaning de verbreking van het verhuurcontract tot gevolg hebben.

Het eind van verhuur moet ons verplicht door een schriftelijke kennisgeving van 8 dagen bevestigd worden: per mail, fax of brief.

Artikel XI: Betwisting en reclamatie

Elke betwisting en/of reclamatie betreffende een factuur en/of levering, moet om aanvaardbaar te zijn, op ons adres gericht zijn binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur of levering, hetzij per aangetekende post, per fax op nummer 0032 (0) 69 56 04 74 of mail Saint-Ghislain Na deze termijn, wordt geen enkele reclamatie meer aanvaard.

Artikel XII: Uitdrukkelijke verboden

Het is de huurder strikt verboden, het in verhuur gegeven materieel te onderverhuren, te lenen of in onderpand te geven.

Artikel XIII

Wanneer beide partijen van het verhuurcontract hun eigen algemene voorwaarden hebben, komen zij voorafgaande schriftelijk overeen, over de algemene voorwaarden voor verhuur die zullen toegepast worden op de huidige contractuele verbintenis.

Artikel XIV: Clausule van rechtspraak

In geval van geschil met betrekking tot huidige algemene voorwaarden en/of van overeenkomst die tussen LOCASIX en de medecontractant zijn gesloten, zullen alléén de Rechtbanken van het arrondissement BERGEN-CHARLEROI Afdeling DOORNIK bevoegd zijn.

Donnez nous votre avis !